यस सिंजा गाउँपालिका मा यहाँहरूलार्इ स्वागत छ । प्राविधि मैत्री गाउँपालिका लार्इ वातावरण मैत्री पनि बनाओैं फोहोर व्यस्थापनकाे नियमलार्इ सबैले पालना गराैं ।