FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बाट प्राप्त हुने प्राकृतिक प्रकाेप सहायता कसरी प्राप्त गर्ने ?

प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का, सम्बिन्धत वडाकाे सिफारिस सहित निवेदन दर्ता गर्ने, ताेक लगाउने र स्थानीय तहलेे ताेकिकाे सहायता उपलब्ध गराउने छ ।